HealingSteps

Even tijd voor jeZelf

Privacy & Voorwaarden


Privacyverklaring

HealingSteps, gevestigd aan de Akerboomseweg 19, 2471 XG, Zwammerdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HealingSteps verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor de nieuwsbrief en/of contact op te nemen via deze website, in correspondentie, mondeling en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat HealingSteps, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HealingSteps verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- HealingSteps verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. De gegevens worden digitaal verwerkt.
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

HealingSteps neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HealingSteps) tussen zit. HealingSteps gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Mailblue, om een nieuwsbrief te versturen
  • Snelstart, voor de facturatie
  • Hostnet, voor het aanleveren van de programma's om de website te maken, het leveren van de hosting en de mailbox. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HealingSteps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. . Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

HealingSteps verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HealingSteps blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HealingSteps gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HealingSteps en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@healingsteps.nl, of u kunt dit persoonlijk aan mij doorgeven. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

HealingSteps wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HealingSteps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@healingsteps.nl. HealingSteps heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • Een wachtwoord op de computer
  • Een afgesloten kast om alle gegevens te bewaren

Contactgegevens:  www.healingsteps.nl, 0620434663.
Adres: Akerboomseweg 19, 2471 XG, Zwammerdam

Joyce Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van HealingSteps. Zij is te bereiken via info@healingsteps.nl

Aanvullende voorwaarden

* Klachten: bij klachten kunt u dit voorleggen aan de therapeut. Vind u dit lastig? Dan kunt u het wellicht opschrijven en aan mij voorleggen. En kunnen wij er zo samen uitkomen. Kunnen wij er niet samen uitkomen? Dan kunt u uw klacht neerleggen bij een gratis klachtenfunctionaris. Als laatste kunt u, als uw klacht nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, zich wenden tot de geschillencommissie Complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure, kijk dan op: www.vnrt.nl
* De behandeling kan contant (bij Marieke vooralsnog alleen contant!) of per pin voldaan worden.
* Kosteloos annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.
* Bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling volledig in rekening gebracht (de tijd die voor u geresveerd was, kan nu niet voor een ander gebruikt worden!)
* Mobiele telefoons worden tijdens de behandeling uitgezet.
* Bent u te laat, dan gaat dit af van uw behandeltijd. 
* De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke en medische informatie. 
* Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van de juiste informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt. 
* De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 
* De therapeut verplicht zich tot het geheimhouden van persoonsgegevens zoals bepaald in de Nederlandse wetgeving. 
* De cliënt heeft recht op inzage van het eigen dossier. 
* Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden, maar ook kan de cliënt de behandeling/het behandeltraject op eigen verantwoording eenzijdig beëindigen. 

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een berichtje via het contact formulier of bel 06-20434663