Ontspannings- of klachtgerelateerde massage, dorntherapie.

Privacy & Voorwaarden


Privacyverklaring

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen tegen Corona blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

HealingSteps, gevestigd aan de Akerboomseweg 19, 2471 XG, Zwammerdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
-       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
-       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•       Uw naam, adres en woonplaats
•       uw geboortedatum
•       de datum van de behandeling
•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie'
•       de kosten van het consult 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HealingSteps. U kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u te verzenden.

U kunt contact met mij opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HealingSteps gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanvullende voorwaarden

* Klachten: bij klachten kunt u dit voorleggen aan de therapeut. Vind u dit lastig? Dan kunt u het wellicht opschrijven en aan mij voorleggen. En kunnen wij er zo samen uitkomen. Kunnen wij er niet samen uitkomen? Dan kunt u uw klacht neerleggen bij een gratis klachtenfunctionaris. Als laatste kunt u, als uw klacht nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, zich wenden tot de geschillencommissie Complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure, kijk dan op: www.vnrt.nl
* De behandeling kan contant of per pin voldaan worden.
* Kosteloos annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.
* Bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling volledig in rekening gebracht (de tijd die voor u gereserveerd was, kan nu niet voor een ander gebruikt worden)
* Mobiele telefoons worden tijdens de behandeling uitgezet.
* Bent u te laat, dan gaat dit af van uw behandeltijd. 
* De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke en medische informatie. 
* Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van de juiste informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt. 
* De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 
* Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden, maar ook kan de cliënt de behandeling/het behandeltraject op eigen verantwoording eenzijdig beëindigen. 

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een berichtje via het contact formulier of bel 06-20434663